یک نفر میاد که من منتظر دیدنشم..

خالیه سـفرمون رو پر از شــــقایق میکنه
واسه موجهای سیاه دستارو قایق میکنه

مثل یک معجزه اسمش تو کتابا اومده
تن اون  شــعرای عاشقانه گفتن  بلده

همیشه غایب من زخمهامو مرهم میزاره
همیشه غایب من گریه هامو دوست نداره

نـــکنه یه  وقت نیاد صــــداش  بدادم نرسه
آیینه ها سیاه بشه،کور بشه چشم ستاره

مثل یک معجزه اسمش تو کتابا اومده
تن اون  شـعرای عاشقانه گفتن  بلده

خشم این پنجره ی بسته،همیشه غایبه
کــلید صندوق دربسته ، همیشه غـــایبه

نعره ی اســب سـفید قصه ی مادربزرگ ،
بهترین شعرای سربسته،همیشه غایبه

مثل یک معجزه اسمش تو کتابا اومده
تن اون  شعرای عاشـقانه گفتن  بلده

/ 1 نظر / 7 بازدید
سعدیه

کــلید صندوق دربسته ، همیشه غـــایبه اتظار سخته... اماشیرین... [گل] یامهدی ادرکنی [گل]