به رئیس جمهور شجاع و جوان رای دادین...

وقتی احمدی نژاد ساده زیست بود

وقتی احمدی نژاد شاد بود

وقتی احمدی نژاد با خانواده بود

وقتی احمدی نژاد بندهای کفشش را می بست

وقتی احمدی نژاد دکتر شد

وقتی احمدی نژاد از وسیله نقلیه عمومی استفاده می کرد

وقتی احمدی نژاد خواب بود

 

وقتی احمدی نژاد خارج بود

احمدی نژاد در یک نگاه

احمدی نژاد

احمدی نژاد

/ 0 نظر / 30 بازدید