پیش بینی وقوع زلزله

استاین و گلر معتقدند که در نقشه ها و جزئیاتی که اکنون برای بررسی و پیش بینی زمین لرزه در دست است، ایرادها و کاستیهای بسیاری وجود دارد که پیش بینی زمین لرزه را دشوار می کند. آنها می گویند این گونه نواقص عمده تر از آن است که پیشتر تصور می شده، و در واقع بسیاری از این جزئیات، مبتنی بر گمانه زنی هایی است که از دقت پیش بینی زمین لرزه می کاهد.
 
استاین تأکید می کند که طبیعت، دست بالا را دارد و برنده شدن در بازی با طبیعت، بسیار دشوار است و به کارگیری راهبردهای خاصی را ایجاب می کند.
 
ست استاین و رابرت گلر درخصوص کوششهای تازه شان برای یافتن راهکارهای تازه می گویند و می توان سونامیهای قوی را به عنوان الگویی بررسی کرد و می افزایند که از آنجا که سه سونامی شدید طی سه هزار سال اتفاق افتاده، می توان وقوع سونامیها را با توجه به سوابق دست کم تا اندازه ای پیش بینی کرد.

گلر می گوید پیش از وقوع زمین لرزۀ نُه ریشتری و سونامی پس از آن، وی در خصوص امکان وقوع آنها هشدار داده بود، اما به هشدارش بی توجهی شده بود.
​​
سازمان لرزه نگاری ژاپن پیش بینی کرده که وقوع زمین لرزه ای شدید و سونامی درپی آن، ممکن است به کشته شدن سیصد و بیست هزار تن در آن کشور بیانجامد و عمدۀ مرگ و میر نیز در پی سونامی باشد؛ چنانکه در سال گذشته چنین شد. با این وصف، محققان دانشگاه توکیو احتمال وقوع چنین زمین لرزه ای را با این شدت، دست کم در آیندۀ نزدیک، بسیار کم می دانند.

/ 0 نظر / 24 بازدید