شعر شهید محراب

بادخزان به گلشن سبز ولازدند
در لابه لای رکعتی از بهترین نماز
محراب را نگاره زخون خدا زدند
جانها فدای فاطمه وسوز سینه اش
باری نمک به زخم دل مصطفی زدند
قومی شقی که راه ضلالت گرفته اند
خط ستم به حاشیه هل اتی زدند
در مسجدی که بال ملک گشته فرش ان
قوم دغی شراره به جای دعا زدند
بنگر نشان زحمت بدر وحنین را
این نهروانیان که به خیبر گشا زدند
ایا مگرکه مومن و یکتا پرست بود؟
تهمت ببین به علی تا کجا زدند!
این تازه مکر اول کار عدو نبود
حتی کنایه برحسن مجتبی زدند
او رستگارشد به خداوندی خدا
فزت ورب کعبه او راندا زدند

معصومی

/ 0 نظر / 10 بازدید