کتب اهل سنت و مهدی موعود(عج)


3 ـ ((مهدى از من است ، زمین را از عدل و داد پر خواهد ساخت ؛ چنانچه از ظلم و جور پر شده است )). (87 )
4 ـ ((یـکـتـا مـردى از امـت خـروج مـى کـنـد. بـه سـنـت مـن سـخـن مـى گـویـد. خـداى عـزوجـل ، بـاران را از آسـمـان نـازل مـى کـنـد و زمین را به خاطر او مى رویاند و از برکت وجودش زمین از عدل و داد پر مى شود؛ چنانچه از ظلم و جور پر شده )). (88 )
5 ـ ((مـردى از اهـل بـیـت مـن بـر امـت مـن فـرمـانـروا مـى شـود. عدل را بر زمین مى گستراند؛ چنانچه پیش از او ظلم در آن گسترده شده بود)). (89 )
6 ـ ((زمـیـن از ظـلم و جـور پـر خـواهـد شـد. سـپـس مـردى از اهـل بـیـت من خروج خواهد کرد، تا از عدل و داد پرش سازد؛ چنانچه از ظلم پر شده بود)). (90 )
7 ـ ((بشارت مى دهم شما را به مهدى که در امت من مبعوث خواهد شد، وقتى که در میان مردم اخـتـلافـات و لغـزشهایى باشد. زمین را از عدل و داد پر سازد؛ چنانچه از ظلم و جور پر شده )). (91 )
8 ـ ((بلایى نصیب این امت مى شود که هیچ فردى از دست ظالمان پناهگاهى نمى جوید که بـدان پـنـاه بـرد. در ایـن هـنـگـام ، خـداونـد مـردى را از عـتـرت مـن و اهـل بـیـت مـن مبعوث مى کند تا زمین را از عدل و داد پر سازد؛ چنانچه از ظلم و جور پر شده باشد. آسمانیان بدان خشنود خواهند شد و زمینیان هم )). (92 )
9ـ ((امـت مـحـمـد صـلى الله عـلیـه و آله بـه مـهـدى پـنـاه بـرنـد؛ چـنـانـچـه زنـبـوران عـسـل بـه مـلکـه پـنـاه مـى برند. زمین را از عدل و داد پر سازد، چنانچه از ظلم و جور پر باشد)). (93 )
10 ـ ((در آخـرالزمـان ، مردى از دودمان من خروج مى کند. نام او نام من است . کنیه او کنیه من است . زمین را از عدل پر سازد؛ چنانچه از جور پر شده باشد. او مهدى است . بس )).
11 ـ حضرتش دست على را گرفت و فرمود:
((مـردى از صـلب ایـن خـروج خـواهـد کـرد کـه زمـیـن را از عدل و داد پر سازد)). (94 )
12 ـ ((زمـیـن از ظـلم و جـور پـر خـواهـد شـد در این وقت خداوند مردى را از دودمان من مبعوث خواهد کرد تا از عدل و داد پرش سازد)). (95 )
13 ـ ((اگـر یـک روز از عـمـر زمـیـن بـاقـى بـمـانـد، خـدا در هـمـان روز مـردى را از اهـل بـیـت من مبعوث مى سازد تا زمین را از عدل پر سازد؛ چنانچه از ظلم پر شده باشد)). (96 )
14 ـ ((دنـیـا پـایـان نـخـواهـد یـافـت تـا مـردى از امـت مـن از دودمـان حـسـیـن ، زمـیـن را از عدل و داد پر سازد؛ چنانچه از ظلم پر شده باشد)). (97 )
15 ـ ((اگر از عمر دنیا بجز یک روز باقى نماند، خداوند آن روز را دراز خواهد ساخت تا مردى را از اهل بیت من مبعوث کند تا زمین را از عدل و داد پر سازد؛ چنانچه از ظلم و جور پر شده باشد)). (98 )
16 ـ ((خـداونـد مـردى را از عـتـرت مـن مـبـعـوث خـواهـد کـرد، تـا زمـیـن را از عدل پر سازد)). (99 )
17 ـ ((مـهـدى از دودمـان مـن اسـت ؛ نامش نام من است ؛ کنیه اش کنیه من ، شبیه ترین مردم از نـظـر خـلق و خـلق بـه مـن اسـت و داراى غـیـبـتـى اسـت ، و حـیـرتـى بـراى مـردم . زمین را از عدل پر سازد؛ چنانچه از ظلم و جور پر شده )). (100 )
18 ـ ((على بن ابى اطالب ، امام امت من است ، پس از من ، خلیفه من است بر امت من و از دودمان اوسـت قـائم مـنتظر که زمین را از عدل و داد پر سازد؛ چنانچه از ظلم جور پر شده )). (101 )
19 ـ ((مهدى از دودمان من است ؛ غیبتى دارد، و حیرتى براى خلق که موجب ضلالت آنان مى شـود، ذخـیـره انـبـیـا را مـى آورد و زمین را از عدل و داد پر سازد؛ چنانچه از ظلم و جور پر باشد)). (102 )
20 ـ ((خـلفـا و جـانـشـیـنـان مـن پـس از من دوازده نفرند. نخستین آنها برادرم و واپسین آنها فرزندم است )). پرسیدند:
یا رسول الله ! برادر شما کیست ؟ فرمود: ((على بن ابى طالب ))
فـرمـود شـمـا کـیـسـت ؟ فـرمـود: ((مـهـدى ، کـسـى کـه زمـیـن را از عـدل و داد پـر سـازد؛ چنانچه از ظلم و بیداد پر شده . سوگند به آن که مرا بحق مبعوث کـرده و بـشـیـر تـا فـرزنـدم مـهـدى خـروج کـنـد. سـپـس روح الله عـیـسـى از آسـمـان نـزول کند و پشت سر مهدى نماز بخواند و زمین به نور الهى درخشندگى یابد و حکومتش شرق و غرب را فرا گیرد)). (103 )
21 ـ ((مـن سـیـد پـیـامـبران هستم و على بن ابى طالب سید اوصیاست و اوصیاى پس از من دوازدهند؛ اولشان على بن ابى طالب و دوازدهمین ایشان ، قائم است )). (104 )
22 ـ ((خـداونـد، مـهـدى را در مـیـان امـت من مبعوث مى سازد و امتم خوشبخت خواهد شد)). (105 )
23 ـ ((وقتى مهدى خروج کند فرشته اى بالاى سرش ندا مى کند:
این مهدى است ؛ از او پیروى کنید)). (106 )
24 ـ ((اگـر یک روز از عمر دنیا باقى بماند، خداوند آن روز را چنان طولانى خواهد کرد تا مردى از دودمان مرا مبعوث گرداند که نام او، نام من است )).
سلمان پرسید: یا رسول الله ! از کدام فرزندت ؟
فرمود: ((از این پسرم )) و دستش را بر پشت حسین نهاد. (107 )
25 ـ ((مـهـدى از ما اهل بیت است ؛ خداوند در یک شب کارش را اصلاح مى کند)). (108 )
26 ـ ((مـردمـانـى از مشرق مى کوشند و زمینه را براى دولت مهدى آماده مى سازند)). (109 )
27 ـ ((عـلى بـن ابـى طالب امام امت من و خلیفه من است ، پس از من بر امت من . و قائم منتظر از دودمان اوست . کسى که زمین را از عدل و داد پر کند، چنانچه از ظلم و بیداد پر شده )). (110 )

پانویس:
85- حاکم نیشابورى ، المستدرک ، ج 3، ص 555.
86- احمد بن حنبل ، المسند، ج 3، ص 17، 36.
87- ابوداود سجستانى ، السنن ، ج 4، ص 153؛ ابوداود سجستانى ، السنن ، ج 2، ص 422،
ط مصطفى البابى الحلبى و اولاده بمصر.
88- ابن حجر هیثمى ، مجمع الزوائد، ج 7، ص 317.
89- التدوین ، ج 2، ص 83.
90- جـلال الدیـن سـیـوطـى ، الحاوى للفتاوى ، ص 63، الحاوى للفتاوى ، ج 2 ص ‍ 123 (العرف الوردى فى اخبار المهدى ) ط مطبعة السعادة مصر.
91- مـسـنـد احـمـد بن حنبل ، ج 3، ص 37؛ ابن حجر هیثمى ، الصواعق المحرقة ، ص 99؛ الحاوى للفتاوى ، ج 2، ص 124.
92- تذکرة الحفاظ، ج 3، ص 838.
93- الحاوى للفتاوى ، ص 77.
94- الحاوى للفتاوى ، ص 62.
95- جلال الدین سیوطى ، الجامع الصغیر، ج 2، ص 345.
96- ابوداود سجستانى ، السنن ، ج 4، ص 151، ابوداود سجستانى ، السنن ، ج 2، ص 422،
ط مصر.
97- قندوزى ، ینابیع المودة ، ص 455.
98- ینابیع المودة ، ص 455؛ مودة القربى ص 98.
99- الحاوى للفتاوى ، ص 63؛ الصواعق المحرقة ، ص 98.
100- حموینى ، فرائد السمطین ، ج 2، ص 335.
101- ینابیع المودة ، ص 448.
102- حموینى ، فرائد السمطین ، ج 2، ص 335.
103- فرائد السمطین ، ج 2، ص 312.
104- فرائد المسطین ، ج 2، ص 313.
105- 3. فرائد السمطین ، ج 2، ص 316.
106- فرائد السمطین ، ج 2، ص 316.
107- محب الدین طبرى ، ذخائر العقبى ، ص 136.
108- مسند احمد بن حنبل ، ج 1، ص 80.
109- فرائد السمطین ، ج 2، ص 333.
110- فرائد السمطین ، ج 2، ص 335.

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید