بشارات و اشارات از رسـول خـدا(ص)


2 ـ ((دنـیـا بـاقـى اسـت تـا روزى کـه مـردى از دودمـان حـسـیـن قـیـام کـنـد و زمـیـن را از عدل و داد پر سازد؛ چنانچه از ظلم و جور پر شده است )). (55 )
3 ـ ((مهدى از ما اهل بیت است )). (56 )

4 ـ (( مهدى از دودمان من است ؛ نامش نام من ، کنیه اش کنیه من ، شبیه ترین فرد از نظر خلق و خلق به من است )). (57 )

5 ـ ((خوشا به حال آن که به خدمت قائم اهل بیت من برسد)). (58 )

6 ـ ((کـسـى کـه قـائم دودمـان من را(در زمان غیبتش ) انکار کند، مرا انکار کرده است )). (59 )

7 ـ ((عـلى بـن ابـى طـالب ، امـام امـت مـن است و خلیفه من بر امت من ، بعد از من است و قائم مـنـتـظـر از فـرزنـدان اوسـت . خـدا بـه وسـیـله او زمـیـن را از عدل و داد پر خواهد ساخت ؛ چنانچه از ظلم و جور پر شده است )). (60 )

8 ـ خداى و تعالى زمین را تحت اختیار ذوالقرنین قرار داد و از هر چیزى بدو عنایتى کرد و حـکـومـت او بـه مشرق و مغرب رسید. این سنت الهى ، در قائم از دودمان من جارى خواهد بود. شـرق و غـرب عـالم در کـف بـا کـفـایـت او قـرار خـواهد گرفت و هر جایى که به تصرف ذوالقـرنـیـن در آمده ، به تصرف او در خواهد آمد. خداوند گنجهاى زمین و معادن آن را بر او آشـکـار خـواهـد سـاخـت و بـه وسـیـله تـرس و رعـب در دل دشـمـنـان ، او را یـارى خـواهـد کـرد تـا زمـیـن را از عدل و داد پر سازد؛ چنانچه از ظلم و جور پر شده است )). (61 )

9 ـ ((قـائم از فـرزنـدان مـن اسـت . نـام او نـام مـن اسـت ، کـنـیـه او کـنـیـه مـن ، شـمـایـل او شـمـایـل مـن ، سنت او سنت من . مردم را به دین من و شریعت من هدایت مى کند و به کـتـاب خداى عزوجل مى خواند. کسى که اطاعتش کند، مرا اطاعت کرده و کسى که او را عصیان کـند، مرا عصیان کرده است . آن که او را در زمان غیبتش انکار کند، مرا انکار کرده . کسى که دروغـگـویش بخواند. مرا دروغگو خوانده و آن که راستگویش ‍ بداند، مرا راستگو دانسته . به خدا شکوه خواهم برد از دست کسانى که او را تکذیب کنند و منکر سخن و کلامش گردند و امـتـم را از راه گـمـراه سازند. و بزودى ستمکاران از سرانجام و عاقبت خود، آگاه خواهند شد)). (62 )

10 ـ ((کسى که قائم فرزندان مرا انکار کند، مرا انکار کرده است )). (63 )

11 ـ ((مـهـدى از ذریـه مـن اسـت ، وقـتـى کـه خـروج کـنـد عـیـسـى بن مریم براى یارى او نازل مى شود و پشت سرش نماز مى خواند)). (64 )

12 ـ ((قـائم ، مـردى اسـت از دودمان من . نام او نام من است . خدا او را نگهدارنده من قرار مى دهـد. بـه سـنـت مـن عـمـل مـى کـند. زمین را از عدل و داد پر مى سازد؛ چنانچه از ظلم و جور و زشتى پر شده است )). (65 )

13 ـ ((قـائم را غـیـبـتـى اسـت )). عـرض شـد: یـا رسول الله ! چرا؟! فرمود: ((از کشته شدن خوف دارد)). (66 )

14 ـ ((بـشـارت مـى دهـم شـمـا را بـه مـهـدى که در میان امت من مبعوث خواهد شد، وقتى که مردمانى در تزلزل باشند. زمین را از عدل و داد پر خواهد ساخت ؛ چنانچه از ظلم و جور پر شده است . آسمانیان و زمینیان از وجود او خشنود خواهند شد)). (67 )

15 ـ ((بـشـارت مـى دهم شما را به مهدى ، بشارت مى دهم شما را به مهدى ، بشارت مى دهم شما را به مهدى ، زمین را از عدل و داد پر خواهد ساخت ؛ چنانچه از ظلم و جور پر شده است . اهل آسمان و اهل زمین از ظهور خشنود خواهند شد)). (68 )

16 ـ حـضـرتـش بـر مـنـبـر چـنـیـن فـرمـود: ((مـهـدى از عـتـرت مـن اسـت ، از اهـل بیت من است . در آخر الزمان خروج خواهد کرد. آسمان به خاطر او باریدن خواهد گرفت و زمین براى او روییدن مى گیرد. زمین را از عدل پر سازد؛ چنانچه از ظلم و جور پر شده است )). (69 )

17 ـ ((مـا دودمـان عـبـدالمـطلب ، سروران اهل بهشت هستیم : من و على و حمزه و جعفر و حسن و حسین و مهدى )). (70 )

18 ـ ((مـهـدى مـردى اسـت از زادگـان این مرد (اشاره فرمود به على بن ابى طالب ) به وسیله او خداوند دروغ را نابود مى سازد و روزگار ظلم و ستم را از جهان مى زداید و ذلت و خوارى را از گردنهاى شما بر مى دارد)). سپس فرمود:
((مـن ، نـخـسـتین کس این امت هستم و مهدى میان کس است و عیسى واپسین کس آن و بخلى کج در این میان است )). (71 )

19 ـ ((مهدى از عترت من است ؛ از دودمان فاطمه )). (72 )

20 ـ حـضـرتـش بـه فـاطـمـه عـلیـه السـّلام فـرمـود: ((دخـتـر عـزیـز من ! هفت چیز به ما اهل بیت عطا شده که به هیچ کس داده نشده است :
پیغمبر ما بهترین پیغمبران است و او پدر توست .
وصى ما بهترین اوصیاست و او شوهر توست .
شهید ما بهترین شهیدان است و او عموى پدرت ، حمزه است .
و از مـا کـسـى اسـت کـه دو بال طاووسى دارد که که در بهشت با آنها پرواز مى کند، و او پسر عمویت جعفر است .
و از ماست دو سبط این امت و آنها دو پسر تو، حسن و حسین هستند.
و سـوگـنـد بـه خدایى که جز او خدایى نیست ، از ماست مهدى این امت که پشت سرش عیسى بن مریم نماز مى خواند)). آن گاه حضرتش به شانه حسین دست زد و فرمود:
((مهدى از این ، مهدى از این است ، مهدى از این است )). (73 )

21 ـ ((آن گـاه که بندگان خوب خدا در بى قدرتى و نومیدى به سر برند، فرج رخ دهـد و قـائم ظـهـور کند؛ نامش نام من است ، نام پدرش نام پسر من است . وى از دودمان دخترم فـاطـمـه اسـت . خـداونـد حـق را بـه وسـیـله او آشـکـار و ظـاهـر خـواهـد سـاخـت و باطل را نابود خواهد کرد)). (74 )

22 ـ ((خـداونـد مـردى را از مـن و عـتـرت مـن مـبـعـوث خـواهـد کـرد تـا زمـیـن را از عـدل پر سازد، چنانچه پیشینیان او از ظلم و جور پرش کرده باشند. آن گاه زمین اندوخته هاى گرانقدر خود را بیرون خواهد ریخت )). (75 )

23 ـ ((تا قائم ما قیام نکند، قیامت بر پا نخواهد شد و آن وقتى است که خدا اذن دهد. کسى که پیرو او باشد، رستگار است و آن که از او منحرف باشد، هلاک خواهد شد)). (76 )

24 ـ حضرتش به دانشمند یهودى فرمود:
((از ذریـه مـن مـهـدى اسـت . وقـتـى کـه خـروج کـنـد، مسیح عیسى بن مریم براى یارى اش نزول مى کند و پشت سرش نماز مى خواند)). (77 )

25 ـ ((قـائم از فـرزنـدان مـن اسـت . نـام او نـام مـن ، کـنیــه اش کـنیــه مـن ، شـمـایـلش شـمـایـل من ، سنتش سنت من است . مردم را به اطاعت کند، مرا اطاعت کرده و آن که او را عصیان کـنـد، مـرا عصیان کرده . آن که غیبتش را انکار کند، مرا انکار کرده و کسى که تکذیبش کند، مرا تکذیب کرده و کسى که تصدیقش کند، مرا تصدیق کرده است )). (78 )

26 ـ ((هم اکنون جبرئیل بر من نازل شد و به من خبر داد: قائم که در آخرالزمان ظهور مى کند و زمین را از عدل پر مى کند، چنانچه از ظلم و جور پر شده است ، از ذریه فرزند تو حسین است )). (79 )

27 ـ ((وقـتـى کـه قـائم خـروج کـنـد مـنـادى در آسـمـان نـدا خواهد کرد: ایهاالناس ! حکومت ستمکاران بر شما قطع شد و بهترین کس از امت محمد، قدرت را در دست گرفت . به سوى او بگرایید. نجباى مصر و صالحان شام و دسته هایى از عراق به سویش مى روند. او از دودمان حسین است )). (80 )

28 ـ روز غـدیـر فـرمـود: ((اى مردم ! من پیغمبر (شما) هستم و على وصى من است و واپسین امام از امامان از ما، مهدى قائم است )). (81 )

29 ـ به دخترش فاطمه فرمود:
((خـداونـد پـدرت را برگزید و او را پیامبر قرار داد و على را برگزید و وصى قرار داد و تـو را بـه او ترویج کرد. و مهدى که عیسى در پشت سرش نماز مى خواند، از تو و از على است )). (82 )

30 ـ بـه عـلى عـلیـه السـّلام فرمود: ((پسرم از ظالمان بر تو و بر شیعه تو در دنیا انتقام خواهد کشید و خدا آنان را در جهان دگر عذاب خواهد کرد)).
سلمان پرسید: او کیست یا رسول الله ؟
فرمود: ((نهمین کس از فرزندان پسرم ، حسین است که پس از غیبتى طولانى ، ظهور خواهد کرد)) (83 )

31 ـ حدیث فارسى :
((عـلى را وزیـر تـو و خـلیـفـه تـو پـس از تـو قـرار دادم ، بـر اهـل تـو و امتت . و عطیه من آن است که از صلب تو یازده مهدى خارج مى شوند که همگان از ذریه تو هستند و از دختر بکرت بتول .
آخـریـن آنـهـا کـسـى اسـت کـه عـیـسـى بـن مـریـم پـشـت سـرش نـماز مى خواند و زمین را از عدل پر سازد، چنانچه از ظلم و جور پر و آکنده شده است )). (84 )

مـطـالبـى کـه مـورد اتـفاق این نصوص و نصوص آینده است و به حد تواتر رسیده به قرار زیر مى باشد:
1 ـ قائم از دودمان رسول خدا و على بن ابى طالب و حسین است ؛
2 ـ غیبتى طولانى دارد، و غیبتش داراى عللى بسیار است ؛ گفته و ناگفته ؛
3 ـ زنده است و خروج مى کند، ظهور و قیام و مبعوث که در نصوص ‍ یاد شده ؛
4 ـ روز قیام و ظهورش ، راز مگوست . پیغمبر یا نمى داند و یا نمى گوید؛
5 ـ زمین را از عدل و داد پر مى سازد؛ عدل عالمگیر؛
6 ـ عیسى بن مریم از آسمان نزول خواهد کرد و پشت سرش نماز مى خواند؛
7 ـ نام او نام رسول خداست و کنیه اش کنیه آن حضرت .
ایـن ویـژگیهاى حضرت مهدى علیه السّلام و براى آن گفته شده که مردم مهدیهاى دروغین را بشناسند و گول آنها را نخورند.

پانویس:

54- اثـبـات الهـداة ، ج 3، ص 456، بـاب 32، ح 87 بـه نقل از شیخ صدوق ، عیون اخبار الرضا علیه السّلام .
55-
اثـبـات الهـداة ، ج 3، ص 456، بـاب 32، ح 88 بـه نـقـل از عـیـون اخـبـار الرضـا عـلیـه السـّلام و ص 2، 5، 3، 5، ح 295، 267 بـه نقل از شیخ طوسى ، کتاب الغیبة .
56-
اثـبـات الهـداة ، ج 3، ص 459، بـاب 32، ح 100 بـه نقل از عیون اخبار الرضا علیه السّلام .
57-
اثـبـات الهـداة ، ج 3، ص 460، بـاب 32، ح 103 بـه نقل از اکمال الدین .
58-
اثـبـات الهـداة ، ج 3، ص 460، بـاب 32، ح 104 بـه نقل از اکمال الدین .
59-
اثـبـات الهـداة ، ج 3، ص 483، بـاب 32، ح 191 بـه نقل از اکمال الدین .
60-
اثـبـات الهـداة ، ج 3، ص 461، بـاب 32، ح 107 بـه نقل از اکمال الدین .
61-
اثـبـات الهـداة ، ج 3، ص 480، بـاب 32، ح 182 بـه نقل از اکمال الدین .
62-
اثـبـات الهـداة ، ج 3، ص 482، بـاب 32، ح 190 بـه نقل از اکماالدین .
63-
اثـبـات الهـداة ، ج 3، ص 483، بـاب 32، ح 191 بـه نقل از اکمال الدین .
64-
اثـبـات الهـداة ، ج 3، ص 495، بـاب 32، ح 255 بـه نقل از شیخ صدوق ، الاءمالى .
65-
اثـبـات الهـداة ، ج 3، ص 498، بـاب 32، ح 269 بـه نقل از شیخ صدوق ، ثواب الاعمال .

66-
اثـبـات الهـداة ، ج 3، ص 498، بـاب ح 270 بـه نقل از ثواب الاعمال .
67-
اثـبـات الهـداة ، ج 3، ص 502، بـاب 32، ح 293 بـه نقل از شیخ طوسى ، کتاب الغیبة .
68-
اثـبـات الهـداة ، ج 3، ص 502، بـاب 32، ح 293 بـه نقل از شیخ طوسى ، کتاب الغیبة .
69-
اثـبـات الهـداة ، ج 3، ص 502، بـاب 32، ح 294 بـه نقل از شیخ طوسى ، کتاب الغیبة .
70-
اثـبـات الهـداة ، ج 3، ص 502، بـاب 32، ح 291 بـه نقل از شیخ طوسى ، کتاب الغبیة .
71-
اثـبـات الهـداة ، ج 3، ص 503، بـاب 32، ح 300، بـه نقل از شیخ طوسى ، کتاب الغیبة .
72-
اثـبـات الهـداة ، ج 3، ص 503، بـاب 32، ح 301 بـه نقل از شیخ طوسى ، کتاب الغبیة .
73-
اثـبـات الهـداة ، ج 3، ص 505 ـ 506، بـاب 32، ح 310 بـه نقل از شیخ طوسى ، کتاب الغیبة .
74-
اثـبـات الهـداة ، ج 3، ص 518، بـاب 32 379 بـه نقل از شیخ طوسى ، الاءمالى .
75-
اثـبـات الهـداة ، ج 3، ص 518، بـاب 32، ح 381 بـه نقل از شیخ طوسى ، الاءمالى
76-
اثـبـات الهـداة ، ج 3، ص 523، بـاب 32، ح 411 بـه نقل از على بن محمد خزاز قمى ، کفایة الاءثر.
77-
اثـبـات الهـداة ، ج 3، ص 524، بـاب 32، ح 413 بـه نقل از احمدبن اءبى طالب طبرسى ، الاحتجاج .
78-
اثـبـات الهـداة ، ج 3، ص 542، بـاب 32، ح 519 بـه نقل از نعمانى ، کتاب الغیبة .
79-
اثـبـات الهـداة ، ج 3، ص 542، بـاب 32، ح 519 بـه نقل از نعمانى ، کتاب الغیبة .
80-
اثـبـات الهـداة ، ج 3، ص 557، بـاب 32، ح 607 بـه نقل از (منسوب به شیخ مفید، الاختصاص .
81-
اثـبـات الهـداة ، ج 3، ص 558 ـ 559، بـاب 32، ح 613 بـه نقل از فتال نیشابورى ، روضة الواعظین .
82-
اثـبـات الهـداة ، ج 3، ص 568، بـاب 32، ح 672 بـه نقل از (منسوب ) سید مرتضى ، عیون المعجزات .
83-
اثـبـات الهـداة ، ج 3، ص 569، بـاب 32، ح 679 بـه نقل از فضل بن شاذان ، اثبات الرجعة .
84-
اثبات الهداة ، ج 3، ص 588 ـ 589، باب 32. ح 809.


 

/ 9 نظر / 6 بازدید
منتظر

سلام،خسته نباشی .وبلاگت عالی ، ان شاء الله در ادامه هم موفق باشی .حق نگهدارت. اللهم عجل لولیک الفرج. نهم دی ماه روز بصیرت گرامی باد .

منتظر

شما با افتخار لینک شدید.

محمدمهدی

سلام و درود خدا برشما و ممنون از لطف شما به منتظرظهور. شما نیز با افتخار لینک شدید. عالی بود استفاده کردم. جزاک الله خیرا . روز بصیرت و رسوایی خواص بی بصیرت و سران فتنه و فتنه گران گرامی باد

مریم

سلام عاليه ممنونم كه به ما سرزدي بازم پيش ما بيا موفق باشي دراين راهي كه قلم ميزني التماس دعا يا حق

erfan

سلام، دوست عزیز با دردلی با حبیب غایب از نظر همراه شما هستم اين درد را به كجا برم اى حبيب همه جان‏هاى پاك اى حبيب هر سنگ و درخت من، من كه بايد مدام به انتظار تو باشم. من كه بايد چشمانم هميشه اشك آلود نيامدنت باشد . من كه بايد بغض بزرگى همواره راه نفسم را بگيرد . آسوده و بى‏خيال به دور از تو به خود مشغول شدم آرى همه ما به خود مشغول شديم منتظر حضور پر مهر شما و دیدگاه های شما هستم در پناه مهدی موعود (عج) موفق و سربلند باشید.

حسین

سلام علیکم. من خیلی خیلی خوش حال هستم که با شما میخوام تبادل لینک کنم. من هم شما را در وبلاگم قرارا دادم. خیلی هم خوشحالم که یار واقعی امام زمان باشم نه مثل مردمان نامرد کوفه. یا علی مدد به امید ظهور(الهم عجل الولیک الفرج)

مسلم

سلام با اجازه لینک شدید

عجل فرجه

سلام ممنونم که سر زدید روایات زیبایی است التماس دعا

مینیاتور

تو ای مولای جمعه های دلتنگ و غریب ! ای همه امیدم ! امروز بهانه ی گریستنم هستی و فردا بهانه ی بودنم ! اما نمی دانم بدون تو کدام صراط مستقیم را بیابم ؟! نگران آن جمعه ای هستم که دلم برای تو نگرید! سلام دوست عزيز با تاريخچه مسجد مقدس جمکران به روزم خوشحال ميشم بهم سر بزني.