امامان (ع) و نوید از مهدی موعود

امامان و نوید از مهدی موعود


مقدمه

 

برگرفته از آثار آیة الله سید محمد کاظم قزوینی

 

در مجموعه هاى رواى و فرهنگى حدیثى شیعه همچون : کافى ، بحارالانوار و... با روایات بى شمارى روبرو مى گردیم که از امامان معصوم علیهم السلام در موقعیتها و مناسبتهاى گوناگونى در مورد وجود گرانمایه حضرت مهدى علیه السلام آمده است .

 

 

 

 

 

آنان این روایات را در بشارت و نوید از آن حضرت بیان کرده اند. و این نشانگر اهمیت و بهاء دادن یشوایان راستین اسلام به این مطلب و بیانگر حساسیت موضوع مورد بحث از دیدگاه آنان است .
یک نکته ظریف قبل از روایات
ما در اینجا از علم و آگاهى امام علیه السلام و چگونگى اخبار او از آینده دور و نزدیک سخن نداریم و تنها با طرح یک نکته ظریف و دقیق به مطالعه روایات مورد اشاره مى پردازیم .
نکته مورد نظر این است که روایات رسیده از پیامبر گرامى (ص ) در مورد آینده به سه دسته قابل تقسیم است :
1_ دسته نخست روایاتى است که در مورد وجود گرانمایه حضرت مهدى علیه السلام و مسایل مربوط به اوست که شمار اینها از صدها فراتر است و در کتابهاى شیعه و اهل سنت موجود است .
2_ دسته دوم روایاتى است که از آینده نزدیک و دور پس از رحلت پیامبر و نیز از تسلط تبهکارانه رژیم سیاهکار اموى و عباسى ، خبر مى دهد.
3_ دسته سوم روایاتى است که از آینده جهان و انسان و واپسین حرکت تاریخى و دگرگونى اوضاع و احوال در آخر الزمان ، سخن دارد.
اصل و ریشه و سرچشمه این سه دسته از روایات رسیده از پیامبر(ص ) کجاست ؟ و آن حضرت این رخدادهاى دور و نزدیک و وقوع آنان را از چه منشاء و منبعى گرفته و خبر مى دهد؟ هر پاسخى که براى این سؤ ال داده شود درست همین پاسخ مى تواند پاسخ ما به ریشه و سرچشمه روایات رسیده از امامان معصوم _ پیرامون آینده جهان و انسان بطور اعم و در مورد نویدهاى آنان از وجود گرانمایه حضرت مهدى علیه السلام بطور اخص باشد و هیچ بحثى هم در اینجا از علم امام معصوم علیه السلام نداریم .
اگر براستى علم پیامبر برخاسته از وحى الهى است ، که بى تردید از دیدگاه ما چنین است ، سرشمه دانشها و علوم امامان نور علیهم السلام نیز نیاى گرانقدرشان پیامبر و فرشته امین وحى و ذات اقدس الهى است و این علم و غیب هم نیست چرا که علم غیب در درجه نخست ویژه خداست و بس .
در مورد علم غیب دانشمندان گذشته و معاصر کتایهاى بسیارى نوشته اند و ما نیز در جلد اول ((شرح نهج البلاغه )) و نیز کتاب ((فاطمه من المهد الى اللحد)) برخى از روایت رسیده در این مورد را آوردیم و عصاره بحث این است که : سرچشمه دانشها و آگاهیهاى متنوع و گسترده امامان معصوم علیهم السلام گوناگون است از آن جمله :
1_ برخى از این علوم و دانشها را از پیامبر گرامى شنیده و آموخته و روایت کرده اند.
2_ برخى دیگر در کتاب ویژه على علیه السلام و مصحف فاطمه علیهاالسلام آمده است .
3_ برخى در کتاب خاصى به نام ((جفر احمر)) آمده است .
4_ و برخى دیگر از آگاهیهاى شگفت امامان نور، از ویژگیهاى امام معصوم و راستین است که بحث در این مورد نیاز به فرصت و مجال دیگرى دارد.
امیدوارم خداوند ما را در نگارش کتابى در این مورد توفیق ارزانى دارد.
بازگشت به بحث
هنگامى که به مجموعه هاى حدیثى که در برگیرنده روایات خاندان پیامبر است ، مراجعه مى کنیم با انبوهى از نویدها روبرو مى گردیم که از همه امامان یازده گانه در مورد دوازدهمین امام نور علیه السلام موج مى زند و بیانگر نهایت درجه اهمیت و بها دادن آن بزرگ مردان تاریخ به این موضوع حساس عقیدتى و اسلامى است . این مطلب بویژه پس از آگاهى به موقعیت هاى حساس و جایگاهها و شرایط بى نظیرى که امامان راستین پیرامون امام مهدى علیه السلام ، به آگاهى بخشى پرداخته و آن گرانمایه را با نام و نشان ستوده اند، روشنتر مى گردد و طبیعى هم هست که امامان اهل بیت با وجود شرایط خاص سیاسى _ اجتماعى باز هم با همه امکان و تا سرحد جهاد و فداکارى ، در راه استوارى بخشیدن به این واقعیت اساسى و اصل عقیدتى ، بکوشند.
و اگر روایات رسیده از آنان از نظر شما و نیز از نظر روشن یا اجمال و سربسته بودن ، متفاوت است جاى شگفتى ندارد، چرا که شرایط حاکم زمان آنان مختلف بود و به برخى فرصت و اجازه نمى داد تا این اصل عقیدتى و اجتماعى و دینى را بصورت روشنترى بیان کنند و یا بطور گسترده از آن سخن به میان آورند.

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید