تعلق اراده ازلى به اقامه عدل جهانى


1 ـ تواتر از کلام رسول خدا صلى الله علیه و آله ؛
2 ـ تواتر از سخنان ائمه اطهار صلى الله علیه و آله ؛
3 ـ تواتر در میان امامیه ؛
4 ـ تواتر در میان اهل سنت و جماعت ؛
5 ـ تواتر در میان صحابه و تابعین و تابعین تابعین ؛
6 ـ تـواتـر در مـیان همه مسلمین در طى قرون اسلامى ، از نخستین قرن تا قرن حاضر به طورى که این عقیده ، فطرى همه مسلمانان شده است .
و متمهدیها و مهدیهاى دروغین از همین ، استفاده کرده اند.
از ایـن نص متواتر به طور صددرصد استفاده مى شود که این سخن ، کلام الهى است و در ردیف قرآن قرار دارد.
در مـیـان مـسـلمـانـان کلامى نباشد نظیر این نص مبارک که مورد اتفاق پیامبر اسلام و امامان طاهرین و همه مسلمانان باشد.
اینک به چند نکته اى که در این نص به نظر مى رسد، اشاره مى شود:
1 ـ از نظر ادبى ، فاعل فـعـل ((یـمـلاء)) خـداونـد تـبـارک و تـعـالى اسـت . پـس اقـامـه عدل جهانگیر، کار خداست که به وسیله حضرت مهدى علیه السّلام انجام مى شود.
حـقـیـقـت نـیـز چنین است ؛ چون هیچ قدرتى از قدرتهاى بشرى ، توانایى چنین کار عظیم را نـدارد. بـشـر، هـر مـقـدار کـه تـوانـا و نـیـرومـنـد بـاشـد، قـادر بـر اقـامـه عدل در سراسر عالم نخواهد بود.
چنانچه هر قدرتى که به مخالفت با این کار خدایى برخیزد، خرد و نابود خواهد شد؛
2 ـ عـدل جـهـانـگـیـر مـژده و بـشـارتى است بر بشریت و نویدى است که بشر روزى به آرزوى فـطـرى و خـواسـتـه عـقـلى خود، که عدالت جهانى است ، خواهد رسید، و نا امیدى از بشر زدوده مى شود و امید، بر قرار مى گردد؛
3 ـ آن کـه حـضرت مهدى شخص است معین و نامى و شناسا و از خاندانى معین ، و هموست که منظور خدا و رسول صلى الله علیه و آله است .
4 ـ طول عمر آن حضرت .
ارده ازلى بر این تعلق گرفته که حضرت مهدى علیه السّلام داراى عمرى دراز باشد و این عنایتى است از طرف حضرت حق به او و به بشریت .
خداوند متعال ، حافظ حیات آن حضرت است .
و این کار، بجز از قدرت واسعه الهى ، از هیچ فردى از افراد بشر ساخته نیست ، بلکه مجموع افراد بشر و عموم جهانیان ، قدرت بر این کار ندارند و همگان ، عاجز و ناتوان از این امر عظیم هستند.
هـمـان خدایى که عمرى کوتاه به پدر حضرت مهدى علیه السّلام ، یعنى حضرت عسکرى عـلیـه السـّلام ، عـنـایـت کرده که در 28 سالگى حیات را بدرود کند و مدت امامتش ، عمرى عـنـایـت کـرده که از عمر نوح درازتر و مدت امامتش از مدت پیامبرى نوح بیشتر و طولانیتر است .
و این رازى است از اسرار الهى که کسى بر آن آگاه نیست ؛
5 ـ اقامه عدل ، کار هر کس نیست .
بـسـیـارى از مـردم ، از اقـامـه عـدل در خـانـه خـود عـاجـز و ناتوانند، چه برسد بر اقامه عدل در شهرى یا در کشورى .
از ایـن رو، اقـامـه عـدل بـه وسـیـله یـک فـرد مـقـدس در سـراسـر جـهـان ، آن هـم عـدل ابـدى و جـاودانى ، نشان مى دهد که آن مرد بزرگ بایستى داراى عقلى فوق العاده و هوشى فوق العاده و دانشى فوق العاده و بینشى فوق العاده و قدرت روحى فوق العاده و خلقى عظیم باشد.
مـردى بـزرگ بـایـد و عـزمـى بـزرگتر، روحى بزرگ باید و فکرى بزرگتر و همتى بـلند باید و عظمتى بلندتر، تا قادر بر حل مشکلاتى که پیش ‍ مى آید، مشکلات فردى ، مشکلات اجتماعى و مشکلات جهانى و عالمى ؛
6 ـ اقامه عدل ، وظیفه اى است اجتماعى نه فردى .
حضرت مهدى ، بایستى داراى یارانى عالى مقام و اصحابى خردمند و دانا و امین و درستکار باشد. خوشخویى و خوش اخلاقى ، شیوه آنان در رفتار و گفتار باشد و همگان خدمتگزار حضرتش بوده و او امر و رهنمودهاى حضرتش را بخوبى انجام دهند.
ایـنـانـند که پاکیزگان بشر هستند؛ پیراسته از بیماریهاى روحى : خودخواهى ، حرص و آز، حسد، سوءخلق ، کینه ؛ و آراسته به فضایل اخلاق و محامد صفات هستند؛
7 ـ نص مبارک از رحمت نامتناهى حضرت حق و نعمت بزرگ الهى بر بشر،
حـکایت مى کند و از مهر مقدس الهى بر بندگان خبر مى دهد و ارمغانى که سعادت جاودانى باشد و خوشبختى دو جهانى را همراه دارد؛
8 ـ لفـظ ((ارض )) در نـصّ شـریـف کـه بـه جـاى لفـظ عـالم اسـتـعـمـال شـده ، مـطـلبـى را مـى رسـانـد و آن اخـتـصـاص عـدل اسـت بـه زمـین . پس در ستارگان و کواکب و کرات آسمانى ، عدلى وجود ندارد؛ چون بـشـرى وجـود نـدارد. اگـر هـم مخلوقى وجود داشته باشد، همانند بشر نخواهد بود؛ چون بشر است که در سلسله جانداران ، خواهان عدل و شایسته عدالت و داد است .
از ایـن ، دانسته مى شود که ستارگان و کرات آسمانى ، محیط زیستى براى بشر نیستند و قابلیت براى پیدایش بشر و سکونت او ندارند.
و بـایـسـتـى بـگـویـیـم گـیـاهـان و حـیـوانـات نـیز در آنها وجود ندارند؛ البته گیاهان و حیواناتى مانند گیاهان و حیوانات زمین .
زیرا که محیط زیست بشر، با محیط زیست نباتات و حیوانات ، یکى است ، آنچه که بشر براى زنده بودن بدان نیازمند است ، گیاهان و حیوانات نیز بدان نیازمند هستند.
آن جا که گیاهى بروید، حیوانى مى پوید و انسانى مى جوید.
اگـر غـایـت از خـلقـت گـیـاهـان و حـیـوانـات ، بـهره بردن بشر است ، به یقین ، گیاهى و جـانـورى مـانـند گیاهان راضى و حیوانات زمینى ، در آن جا یافت نمى شود و آسمانیان از زمینیان جدا هستند.

 


 

/ 0 نظر / 8 بازدید